Habarlar

 • Qualityokary hilli neopren suw göterijisini, suw geçirmeýän süýümlere garşy kubok matasyny we ýumşak neopren örtügini nädip saýlamaly?

  Qualityokary hilli neopren suw göterijisini, suw geçirmeýän süýümlere garşy kubok matasyny we ýumşak neopren örtügini nädip saýlamaly?

  Suw göterijiler, suw geçirmeýän çüýşe garşy çüýşe matasy we ýumşak neopren ussalary ýaly neopren önümlerini satyn almak barada aýdylanda, uzak wagtlap dowam etjek ýokary hilli önümleri saýlamak möhümdir.“Dongguan ousousheng” sport önümleri kärhanasy, t ...
  Koprak oka
 • Bel migrenini ýeňilleşdirmek üçin gaýtadan ulanylýan gel sowadyjy buz örtügi Sowuk gysyjy baş örtügi

  Bel migrenini ýeňilleşdirmek üçin gaýtadan ulanylýan gel sowadyjy buz örtügi Sowuk gysyjy baş örtügi

  Biz bil migrenini ýeňilleşdirýän sowuk gysyjy baş örtügi üçin gaýtadan ulanylýan gel sowadyjy buz örtügini öndüriji.Zawodymyz Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär we sowuk gysyjy baş örtükleri öndürmekde ýöriteleşýär.Ösen önümçilik enjamlarymyz bar, synag ...
  Koprak oka
 • Neopreniň häsiýetnamalary we ulanylyşy

  Neopreniň häsiýetnamalary we ulanylyşy

  Neopreniň yzygiderli gurluşy we kristal uzynlygy bar.Arassa rezin ýokary dartyş güýjüne eýedir we molekulýar zynjyrynda hlor atomlary bolany üçin, öndürijiligi aşakdaky aýratynlyklara eýedir: 1 ing Garrylyga gowy garşylyk we ýylylyga garşylyk.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • Omörite izolýasiýa haltalary, bu möhüm nokatlara düşünmeli ...

  Omörite izolýasiýa haltalary, bu möhüm nokatlara düşünmeli ...

  Izolýasiýa sumkasy ýa-da izolýasiýa sumkasy Açyk piknikmi ýa-da gündelik durmuş, dürli iýmit saklamak we sumkanyň iýmit temperaturasyny we täzeligini saklamak üçin ulanylýar diýýäris.Açyk goşlaryň bir görnüşine degişlidir.Li gowulaşmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Bilek dolamak hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Bilek dolamak hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Biziň hemmämiz sport zalynyň erkin güýç bölüminde gaty ýigitleri we gallary gördük, olaryň hemmesi bileklerine bil baglamak bilen usulyýet taýdan taýýarlanýar.Soňra bu makalany okamazdan ozal bilekleriň diňe boks dostlary üçin niýetlenendigini pikir etmek isleýärin, ...
  Koprak oka
 • Siz hakykatdanam ekologiýa taýdan arassa söwda haltalaryny ulanýarsyňyzmy?

  Siz hakykatdanam ekologiýa taýdan arassa söwda haltalaryny ulanýarsyňyzmy?

  Daşky gurşaw baradaky habardarlygyň ýokarlanmagy bilen, köp hyzmatdaşlar ekologiýa taýdan arassa söwda haltalaryny ulanmagyň möhümdigine düşünýärler, söwda edende köp adamyň öz ekologiýa taýdan arassa sumkalaryny getirmegi saýlap alýandygyny görüp bilersiňiz.Enöne daşky gurşawy ulanmagyň usuly ...
  Koprak oka
 • Dokalan izolýasiýa haltasynyň artykmaçlyklary

  Dokalan izolýasiýa haltasynyň artykmaçlyklary

  Dokalan izolýasiýa haltalarynyň artykmaçlyklary.Ilki bilen, dokalan izolýasiýa haltalaryny ulanmak köp plastik halta tygşytlaýar, daşky gurşawy goramagyň sebäbini goldaýar.Ikinjiden, dokalan izolýasiýa haltasy arassa we arassaçylyk, dokalan izolýasiýa haltasynyň özi suw geçirmeýän we ...
  Koprak oka
 • Dyz ýassyklaryny nädip saýlamaly?

  Dyz ýassyklaryny nädip saýlamaly?

  Dyz, gündelik durmuşymyza we sport funksiýalarymyza täsir edip biljek ýokary şikes alýan bogunlaryň biridir.Injuredaralanan bolsaňyz, dyzyňyzy goramak üçin dyz ýassyklaryny satyn almak hakda pikir edersiňiz, ýöne bazarda dyz çeňňekleriniň köp görnüşi bar, nädip saýlaýarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Neopren näme?

  Neopren näme?

  Neopreni öňem duýmadyk bolmagyňyz mümkin.Neopren näme?Neopren 1930-njy ýyldan bäri ilkinji üstünlikli sintetiki kauçukdyr. Şinalarda, polotensalarda, şlanglarda we esasanam peýdaly materiallarda tapylyp bilner we häzirki wagtda ýokary derejeli uçuş-gonuş zolaklaryna çykýar.Bu galyň fabri ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýorganlaryny gyşda ulanmak, bu meselelere üns bermeli!

  Elektrik ýorganlaryny gyşda ulanmak, bu meselelere üns bermeli!

  Bu ýyl gyş ýakyn wagtda geler, bu gezek meýdançada ýyladyş enjamlary!Olaryň arasynda zehinini görkezmek, iň meşhur uklamak, elbetde, elektrik ýorgan.Elektrik ýorganlary gowy, ýöne howpsuzlyga uly howp bar ...
  Koprak oka
 • Dyz ýassyklarynyň roly hakda näçe bilýärsiňiz?

  Dyz ýassyklarynyň roly hakda näçe bilýärsiňiz?

  Gündelik durmuşymyzda köp adamlar dyz ýassyklaryna üns bermeýärler, dyz bedenimiziň gaty gowşak bölegi, köplenç dyz epilmezden ýykylan ýagdaýynda, dyz ýaralanmagy ähtimal, ýöne hatda köp däl adamlar dyz eplerine üns berýärler.Emma aslynda t ...
  Koprak oka
 • Neopreniň öndürijilik aýratynlyklary we ulanylyşy bilen tanyşlyk

  Neopreniň öndürijilik aýratynlyklary we ulanylyşy bilen tanyşlyk

  Hloropren rezin (CR), hloropren rezin diýlip hem atlandyrylýar, esasy çig mal hökmünde hloropreniň (ýagny, 2-hloro-1,3-butadien) alfa polimerizasiýasy netijesinde öndürilen elastomerdir.Ilkinji gezek 1930-njy ýylyň 17-nji aprelinde DuPontly Wallace Hume Carothers tarapyndan ýasaldy. DuPont köpçülige açyk ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2