• takmynan_us1
  • takmynan_us5
  • takmynan_us12
  • takmynan_us2

Biz johnson

“Dongguan ousousheng Sports Goods Co., Ltd.” köpük we suwa çümmek materialy Neopren (SBR / CR) öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawod.Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.

Zawodymyz “bütewiligi dolandyrmak, ilki bilen müşderi” düşünjesine eýerýär, täze önümleri yzygiderli ösdürýär, täze müşderileri gözleýär, täze bazarlary giňeldýär we ähli täze we köne müşderiler bilen bilelikde ösmegi we gowulaşmagy dowam etdirmegi tüýs ýürekden umyt edýär!Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary işe baryp görmek, ýol görkezmek we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.

nyşany

ýyldyz önümleri

Gel, meniň bilen maşk et.

Habar merkezi

Müşderiler bilen elmydama iň oňat hyzmatdaşlyk we iş.

Izolýasiýa paketiniň izolýasiýa netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

Thezolýasiýa netijeliligini nädip etmeli ...

Izolýasiýa bukjasy, adyndan görnüşi ýaly, sowuk / ýylylygy saklamak funksiýasyna eýedir we dürli iýmitleri, täze, derman önümlerini saklamak üçin amatly ...

Suwa çümmek matalaryny nädip ýuwmaly?Häsiýet ...

Suwa çümmek matalaryny nädip ýuwmaly: Suwa çümmek matalaryny ýuwmak gündelik ýuwujy serişdeler bilen gaty ýönekeý.Sebäbi suwa çümýän matanyň özi suw geçirmeýär.Iň gowusy däl ...

Sowuk içgileriň bu ýokarsy bilen akmagyny dowam etdiriň ...

Sowadyjyňyz 4-nji iýula taýynmy? Tomusda buz sowuk içgiden gowy zat ýok! Deňiz kenarynda gumda köp wagt geçirmek isleýärsiňizmi ...
Suwa çümýän liner haltalarynyň görnüşleri we ululyklary

Suwa çümýän liner haltalarynyň görnüşleri we ululyklary

Suwa çümmek materialy, noutbuk liner haltalary üçin iň köp ulanylýan materiallardan biridir.Hytaýyň ady neopren, iňlis ady Neopren.Di ...
Suwa çümmek matalarynyň beýleki matalara garanyňda artykmaçlyklary näme?

Suwa çümmek matalarynyň artykmaçlyklary näme ...

Suwa çümmek matasy neýlon Jiaji matasyndan (N mata), dört taraply elastik megaklot hökmünde hem tanalýar we daşky gurşaw bilen ýelmenen SBR rezin köpük materialy ...