Izolýasiýa paketiniň izolýasiýa netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

Izolýasiýa bukjasy, adyndan görnüşi ýaly, sowuk / ýylylygy saklamak funksiýasyna eýedir we dürli iýmit, täze, derman we beýleki temperatura duýgur önüm gaplamalaryny saklamak üçin amatlydyr.Sowuk / ýylylygy saklamak maksadyna ýetmek üçin köplenç fazany üýtgetmek üçin saklaýjy material (sowadyjy) bilen bilelikde ulanylýan pudakda buz paketi hökmünde hem bellidir.

Izolýasiýa bukjasynyň gurluşy

Izolýasiýa bukjasy, adatça, daşky gatlak, ýylylyk izolýasiýa gatlagy we içki gatlak üç gatly gurluşa eýe.Daşky gatlak güýçli we könelişen Oksford matasyndan ýa-da neýlon matadan tikilýär;ýylylyk izolýasiýa gatlagy sowuk we ýylylygy saklamak wezipesini ýerine ýetirýän EPE merjen pagta izolýasiýa materialyndan ýasalýar we bu gatlak izolýasiýa paketiniň izolýasiýa netijeliligini kesgitleýär;içki gatlagy radiasiýa garşy we arassalamak aňsat alýumin folga bilen ýasalýar.

Hb7937d91d03a4a4c906b0253daad4c152.jpg_960x960

Izolýasiýa bukjasynyň täzeligi

Häzirki wagtda içerki we daşarky bazarlar köp izolýasiýa paketini ulanýarlar, azyk, täze iýmit we sowuk / ýylylygy gysga aralykda saklamak izolýasiýa wagty meselesini çözmek üçin izolýasiýa bukjasy enjamy ulanylyp bilner.Izolýasiýa gutulary we beýleki izolýasiýa enjamlary bilen deňeşdirilende, izolýasiýa bukjasy ýeňil we bukulmak aňsat aýratynlyklaryna eýedir, daşamakda, saklamak ýer tygşytlap we çykdajylary azaldyp biler.Izolýasiýa paketiniň izolýasiýa wagtynyň kemçilikleri çäklidir, perlit material izolýasiýa öndürijiliginiň häzirki ulanylyşy, adatça, gaty galyň etmek aňsat däl.Izolýasiýa paketiniň izolýasiýa wagtyny optimizirlemek üçin beýleki tarapdan seredip bileris, aşakdakylara salgylanyp bileris

1. Maddy täzelik

Elbetde, esasy izolýasiýa gatlagy, häzirki içerki izolýasiýa paketiniň izolýasiýa gatlagy, merjen pagtanyň ýokary ýylylyk geçirijiligi sebäpli, izolýasiýa netijeliligini çäklendirýän merjen pagta izolýasiýa serişdesi hökmünde saýlanýar.Daşary ýurt SOFRIGAM kompaniýasy poliuretan köpügini izolýasiýa gatlagy hökmünde ulanýar we izolýasiýa paketiniň izolýasiýa uzynlygyny ep-esli gowulandyrýar.Greenaşyl sowuk zynjyr gaplaýyş merkezi merjen pagtanyň ýerine nano esasly izolýasiýa materialyny döretdi, izolýasiýa öndürijiligini umumy XPS izolýasiýa gutusy bilen deňeşdirip bolar.

Spot lomaý, özleşdirilip bilinýän neýlon termiki izolýasiýa göçme kemping piknik sumkasy (6)

2. Gurluş innowasiýasy

Izolýasiýa paketiniň gurluşyny optimizirlemekden, izolýasiýa paketiniň izolýasiýa işine täsir edýän gurluş faktorlaryny göz öňünde tutmaly, izolýasiýa gatlagynyň materialy bolmazdan tikişiň ýüzüne ýanaşyk izolýasiýa bukjasynyň korpusy, ýel geçirmeýän gurluşy bolmadyk sumka agzy fermuar we ş.m. bu bölekler izolýasiýa işiniň peselmegine getirýän köp howa konweksiýa ýylylyk çalşygyny hem öndürýär.

Şonuň üçin izolýasiýa paketiniň gurluşynyň dizaýny optimallaşdyrylyp bilner, izolýasiýa paketiniň korpusynyň dizaýny, tikiş böleklerini azaltmak, izolýasiýa işini gowulandyrmak üçin ýumşak häsiýetli izolýasiýa gatlagyny ulanmak.Jübüt fermuar gurşawy, “Velcro” -nyň üsti bilen degişli dil ýel geçirmeýän gurluşy bilen dizaýn edilip bilner, şonuň üçin fermuar goşa gorag gatlagyna eýe bolar.Mundan başga-da, ýylylyk izolýasiýa gatlagynyň dizaýny, ilkinji gatlak izolýasiýa gatlagynyň, içki gatlagyň we daşarky gatlagyň arasynda iki gatly izolýasiýa materialyny doldurmak dizaýnyny, daşky gatlagy we içki gatlagy ýerine ýetirip bilersiňiz. merjen pagta, daşky gurşawy goramak EVA, ýüň ýüpi we doldurmak üçin beýleki izolýasiýa materiallaryny ulanyp, ikinji ýylylyk izolýasiýa gatlagynyň emele gelmegi.

Gysgaça aýdanyňda, izolýasiýa paketiniň ulanylmagy adamlaryň gündelik durmuşyna gatnaşdy, adamlar söwda, gezelençler, piknikler izolýasiýa paketini azyk saklamak, izolýasiýa we täzeligi goramak meselesini çözmek üçin izolýasiýa bukjasyny ulanyp bilerler, geljekki izolýasiýa bukjasy pudagy has ýeňil we dowam eder amatly, ekologiýa taýdan arassa we täsirli önümler.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr