Suwa çümmek matalaryny nädip ýuwmaly?Çümmek matalarynyň ulanylyşynyň häsiýetleri we gerimi

Suwa çümmek matalaryny nädip ýuwmaly: Suwa çümmek matalaryny ýuwmak gündelik ýuwujy serişdeler bilen gaty ýönekeý.Sebäbi suwa çümýän matanyň özi suw geçirmeýär.Hinguwlandan soň uzak wagtlap Güne täsir etmezlik iň gowusy, tebigy ýagdaýda guradyň.Güne uzak wagtlap täsir etmek reziniň garramagyna we duýga täsir etmegine sebäp bolar.

Suwa çümmek matalarynyň ulanylyşynyň häsiýetleri we gerimi:

Gowy howa garşylygy, ozonyň garramagyna garşylyk, öz-özüni öçürmek, ýagyň çydamlylygy, nitril kauçukdan soň ikinji, ajaýyp dartyş güýji, uzalmagy, çeýeligi, ýöne elektrik izolýasiýasynyň pesligi, saklanyş durnuklylygy, işleýiş temperaturasy -35 ~ 130 ° C.Suwa çümmek kostýumlaryndan başga-da, sport gorag enjamlary, beden heýkeltaraş önümleri, sowgatlar, termos kubok örtükleri, balyk balaklary, aýakgap materiallary we beýleki meýdanlarda suwa çümmek matalary hem giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, suwa çümmek matalary köp dizaýnerler tarapyndan modada köpden bäri ulanylýar we ajaýyp plastikligi we amatly täsiri bilen kem-kemden täze möwsümiň tendensiýasyna öwrüldi.Uçuş-gonuş zolagyndan köçä, ýyldyzlardan başlap, garyşyk we gabat gelýän zehinlere çenli çümmek kostýum matalarynyň we geýimleriniň daşky görnüşi partlady.Materialyň aýratynlygy sebäpli, çümmek matalaryndan tikilen eşikler gaty dokumaly görünýär we adamlaryň bedenindäki kynçylyklar sebäpli tebigy emele gelip bilýän siluetler kän bolmaz.Gaty ululykdaky palto penjekler, çap edilen pully switerler, balyk ýubkalary, bezelen yubkalar, göni bel köýnekleri we ş.m., tekiz we gysga görnüşi açardyr we üç ölçegli ýuka heýkeltaraşlyk tehnologiki stil döredýär.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr