Sowuk içgileri bu iň ýokary sowadyjy bilen akdyryň

Sowadyjyňyz 4-nji iýula taýynmy? Tomusda buzly sowuk içgiden gowy zat ýok! Deňiz meýdançasynda ýa-da howlyňyzdaky barbeküde gumda köp wagt geçirmek isleýärsiňizmi, size göz ýetirmek möhümdir. salkyn içgileriň akmagyny dowam etdiriň. Eger açyk meýdanda myhman almagy ýa-da oňa gatnaşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, şu tomus ýokary hilli sowadyja maýa goýmak hökmany, indi bolsa Cobalt 25QT Roto-Molded Super Cooler-de pul tygşytlap bilersiňiz.
Yetis ýaly marka sowadyjylary size ýüzlerçe dollar satyp biler, ýöne Cobalt 25QT modeli bahanyň bir bölegi üçin size şol bir hil berýär ... esasanam 4-nji iýulda satuw wagtynda. JULY20 kupon koduny 5-nji iýuldan 100 dollara çenli ulanyň Bu ajaýyp ykjam kobalt sowadyjyny bary-ýogy 119,99 dollara almak üçin has köp saýt ... bäsdeşlikden 400 dollar az.
Geçmişde ýokary derejeli aýlawly superkolýatorlara muşdak bolsaňyz, ýöne agyr agram götermegi we gymmat baha tölemegi halamaýan bolsaňyz, bu Kobalt sowadyjy dilegleriňize jogapdyr. 25 kwartaly Kobalt model, jübi telefonyňyz üçin zerur kiçijik ululykdyr. Uzynlygy 18,25 dýuým we boýy 13,1 dýuým bolan gaty giňişliklere aňsatlyk bilen gabat gelýär, bu günortanlyk nahar stilidir, ýöne bir günlük syýahat ýa-da kenarda uzak gün üçin ýeterlik enjamlar bar Artykmaç agramy sebäpli çekmek kyn bolan bäsdeşlerden tapawutlylykda, agramy bary-ýogy 14 funt.
Kobalt sowadyjy, 5 günlük buz saklamak wagtyna eýe bolup, aýlaw galyplaýyş bäsleşiginiň agramynyň 20% -ini hödürleýär. Bir ýerden başga ýere götereniňizde ýüküň ýeňilleşmegine kömek etmekden başga-da, olar has ýeňil bolýar. gapjygyňyzda.
Bahanyň bir bölegi üçin ýokary derejeli sowadyjynyň ähli hilini alyň. Indi 5-nji iýuldan öň JULY20 kody bilen Cobalt 25QT Roto-Molded Super Cooler-de ýene 20% tygşytlaň we bary-ýogy 119,99 dollara alyň.


Iş wagty: Iýul-05-2022